به سایت "طرح فرهنگی مجمع همیاری" خوش آمدید؛

Welcome to Majma Hamyari website;

 


پروانه فعالیتمجوزطرح مجمع همیاری از اداره کل مجامع و تشکل های فرهنگینامه فعالیت مجمع همیاری از اداره کل ارشاد مازندران به سایر دستگاه هانامه فعالیت مجمع همیاری از اداره کل ارشاد مازندران به استانداری مازندران
مجوز فعالیت های آموزشی مؤسسهبا ما در ارتباط باشید: +981133302343

Responsive image Responsive image